Algemene voorwaarden

Beperking van aansprakelijkheid

Advocaten mogen hun beroepsaansprakelijkheid tegenover cliënten beperken, maar die beperking mag niet lager zijn dan het bedrag van de basisdekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten, thans 2.500.000,00 EUR.

Tenzij uitdrukkelijk andere afspraken werden gemaakt met de cliënt, beperken alle advocaten van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN hun aansprakelijkheid tot dit bedrag van 2.500.000,00 EUR. Uiteraard kunnen zij enkel aansprakelijk gesteld worden bij bewezen fout en voor het bedrag van de bewezen schade, en dit dus voor niet meer dan 2.500.000,00 EUR (of het uitdrukkelijk overeengekomen bedrag van de beperking).

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AMLIN EUROPE (BELGIUM), gelegen te 2018 Antwerpen,  Koning Albert II –laan 37, 1030 Brussel ; voor de Verenigde Staten en Canada wordt geen dekking verleend.

Tenzij er uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zijn de advocaten van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doen.

Geschillen, toepasselijk recht bevoegde rechtbank

Elke overeenkomst die wordt afgesloten met een advocaat van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel).

Voor eventuele geschillen is enkel de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bevoegd.

Bij klachten of enig probleem kan u zich wenden tot een ander lid van de groepering of tot Mr. Johan DE WEERDT, Louizastraat 32 bus 1, 2000 Antwerpen, tel.: 03/231.17.14, fax: 03/233.08.36 - johan.deweerdt@advocaat.be

Tevens kan u zich wenden tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), zie www. Ligeca.be.

Beëindiging en herroeping

Overeenkomstig de beroepspraktijk kan op elk ogenblik een einde worden gemaakt aan de overeenkomst met de advocaat.  U hoeft hierbij geen redenen op te geven. De erelonen – en kostenstaat zal dan wel verschuldigd zijn voor alle prestaties en kosten tot op de datum van de beëindiging.

Wanneer een overeenkomst op afstand of buiten het kantoor van advocaat tot stand komt met een consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht, kan deze consument de opdracht herroepen binnen de eerste 14 dagen, zonder kosten.

U mag de herroeping laten weten op een door u gekozen wijze, maar u kan ook gebruik maken van het formulier dat de wet oplegt en dat u via deze link vindt.

 Indien u wenst dat de advocaat onmiddellijk zijn opdracht aanvat, moet u dit  uitdrukkelijk bevestigen.

Termijn van dienstverlening

Het is doorgaans niet mogelijk de termijn op te geven waarbinnen de dienst kan worden geleverd.  Dit kan alleszins niet voor rechtszaken gelet op de uiteenlopende wachttijden van de Belgische rechtbanken. Andere opdrachten, zoals adviezen, worden binnen redelijke termijn afgewerkt; als een termijn voor u belangrijk is, geef dat dan uitdrukkelijk aan bij de opdracht.

Rechtsbijstand

Wij verzoeken u na te gaan of u over een rechtsbijstandverzekering beschikt zodat voor dit dossier tijdig aangifte kan worden gedaan bij uw rechtsbijstandsverzekeraar; indien nodig zal de gekozen advocaat voor u op eerste verzoek de polisvoorwaarden nakijken.