Ereloon en kosten

De advocaat rekent voor zijn prestaties een ereloon aan. Daarnaast dienen de kosten te worden vergoed.

Vóór de aanvang van een zaak, kunnen afspraken gemaakt worden over het ereloon en de kosten. Dit kan een forfait zijn, een uurtarief of een andere  vergoedingswijze, zoals een waardetarief. Een succes fee kan worden afgesproken (een succes fee houdt in  dat bij het behalen van een vooropgesteld resultaat een bedrag of percentage wordt verrekend naast de overeengekomen basisvergoeding). Volgt een procedure in hoger beroep, dan zal een bijkomend ereloon verschuldigd zijn.

Aarzel niet om het ereloon en de kosten met de advocaat van uw keuze te bespreken.

De advocaat heeft het recht om, vooraleer hij de zaak aanvangt,  dan wel in de loop van de zaak, de betaling van (een) provisie(s) te vragen.

U zal steeds een factuur ontvangen. De betalingen geschieden steeds op de bankrekening van de advocaat.

Wat de kosten betreft moet een onderscheid worden gemaakt tussen de gerechtskosten, kantoorkosten, en kosten van derden.

Gerechtskosten zijn kosten zoals rolrechten, uitgiftekosten, kopie van strafdossiers, e.d.

Kantoorkosten zijn alle interne kosten die gemaakt worden in een dossier (het aanleggen van een elektronisch en een papieren dossier en het inbrengen van alle dossiergegevens; de kosten van briefwisseling (brieven, mails), , nationale telefonie, fax, internetcommuncatie, kopiename,… ) Doorgaans zal het geheel van deze kosten worden aangerekend aan een forfaitair tarief van 10 EUR per uitgaand blad. Grote aantallen fotokopieën (0,25/kopie) of kleurenkopieën (0,35/kopie) worden afzonderlijk in rekening gebracht, net als buitenlandse telefoongesprekken (aan kostprijs).

Voor binnenlandse verplaatsingen wordt een forfait van 0,40 EUR/km in rekening gebracht, buitenlandse verplaatsingen worden aangerekend op basis van facturen van vervoerbedrijven of een kilometervergoeding van 0,40 EUR/km.  Internationale telefoongesprekken worden aangerekend aan kostprijs en, indien gewenst, op voorlegging van de factuur van de telefoonmaatschappij.

Kosten van derden, zoals deze van gerechtsdeurwaarders, experten, notarissen, vertalers en dergelijke zijn verschuldigd op basis van de factuur van deze derde. Deze zullen u rechtstreeks worden gefactureerd door de verlener van de dienst . Indien de advocaat deze voorschiet, zal hij u vragen deze kosten terug te betalen.

Advocaten zijn BTW-plichtig sedert 1 januari 2014. Alle bedragen, zowel erelonen als kosten, worden dan ook verhoogd met BTW; het actuele tarief bedraagt 21%.

De facturen moeten betaald worden binnen 14 werkdagen. Bij laattijdige betaling zijn interesten aan de wettelijke rentevoet verschuldigd, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %.

Met betrekking tot ereloongeschillen heeft de Antwerpse Orde van advocaten een eigen reglement, dat u via deze link vindt.  Indien op de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in dit reglement een beroep wordt gedaan, vraagt de Antwerpse Orde van advocaten een retributie van 50,00 EUR.

Sommige advocaten van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN bieden juridische tweedelijnsbijstand (PRO DEO). Op www.balieantwerpen.be kan u nagaan of u daarvoor in aanmerking kan komen. Als dit u niet duidelijk is, aarzel dan niet om de vraag te stellen aan de advocaat die u wil raadplegen.